<% '***** Connection Object Set DBConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") DBConn.Mode = adModeRead DBConn.ConnectionString = Application("appConnectionString") DBConn.Open printBreves 1,vIdioma,DBConn %>

Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil  (CSMIJ LC) de Les Corts

Què és el CSMIJ LC?
El Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ LC) és un servei sanitari especialitzat que pertany a la Xarxa de Salut Mental d’Utilització Pública del Servei Català de la Salut.

Quines funcions realitza?
El CSMIJ LC realitza funcions d’atenció especialitzada a la salut mental i d’assistència psiquiàtrica en règim ambulatori.

Quins serveis ofereix?
·   El CSMIJ LC ofereix un conjunt diversificat de serveis diagnòstics, terapèutics, i d’orientació en salut mental.
·   Atén els aspectes i necessitats biopsicosocials de la salut mental de les nenes/nens, dels adolescents i de les seves famílies.
·   Desenvolupa funcions de promoció de la salut mental i de prevenció de la malaltia.

Amb qui es coordina?
·   El CSMIJ LC coordina les seves activitats amb els Centres d’Atenció Primària de Salut, Serveis Socials i altres equipaments comunitaris del districte de Les Corts.
·   El CSMIJ LC es coordina  amb el Centre de Salut Mental d’Adults (CSMA LC) de Les Corts, els Centres d’Atenció i Seguiment (CAS) i el Servei de Rehabilitació Comunitària (SRC LC) de Les Corts.
·   El CSMIJ LC forma part d’un circuit assistencial psiquiàtric a on es coordina amb serveis d’urgències i d’hospitalització de salut mental.

Qui pot ser atès al CSMIJ LC?
El CSMIJ LC atén als menors de 18 anys residents al districte municipal de Les Corts de Barcelona.

Com es sol·licita l’atenció?
·   Per indicació del pediatre o del metge de capçalera del Centre d’Atenció Primària dels nostres sectors, mitjançant full de sol·licitud d’interconsulta.
·   Per indicació d’altres serveis especialitzats del circuit assistencial.

En tots aquests supòsits, l’usuari o la família podrà concertar l’hora de primera visita, telefònicament o personalment al Centre.

Quina documentació cal presentar?
· Targeta Sanitària . 
· DNI.
· Full de sol·licitud d’interconsulta.

Qui forma l’equip assistencial?
És un equip multiprofessional format per metges-psiquiatres, psicòlegs clínics, diplomats en infermeria, diplomats en treball social i personal administratiu que garanteixen una atenció professional, confidencial i personalitzada.

Quin és l’horari d’atenció al públic?
L’horari d’atenció al públic és de dilluns a divendres de 8:30 del matí a 17:30 de la tarda.

Què cal fer en cas d’urgència?
En cas d’urgència poden trucar al telèfon 112 del Servei d’Emergències o adreçar-se al Servei d’Urgències de:
Hospital de Sant Joan de Déu
Passeig de Sant Joan de Déu, 2
Tel. 93-280 40 00

http://www.hsjdbcn.org

<%Server.Execute "include_js/footer.asp"%>